Back

Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών – Service Level Agreement (SLA) Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (Hosting-DNS και υπηρεσιών που απορρέουν)

Tο παρόν συμφωνητικό περιγράφει την εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου των υπηρεσιών της εταιρίας με την επωνυμία Νικολέτα Τσιρκινίδου, ΑΦΜ 111644594 (εφεξής στην παρούσα σελίδα θα αναφέρετε ως “Εταιρία”). Η εγγύηση ισχύει για οποιονδήποτε πελάτη της Εταιρίας χωρίς οικονομική εκκρεμότητα την περίοδο διακοπής της διαθεσιμότητας του δικτύου ή των υπηρεσιών της.

Μορφή και διαδικασία εφαρμογής της εγγύησης

Η Εταιρία έχει ως κύριο στόχο να παρέχει το περιεχόμενο του φιλοξενούμενου ιστοχώρου διαθέσιμο (uptime) για πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κάθε στιγμή. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας ορίζεται ως απώλεια όλων των πακέτων από την Εταιρία προς τους παροχείς του δικτύου κορμού.
Ο στόχος της Εταιρία είναι να κρατήσει τη μέση απώλεια πακέτων σε διάρκεια 0,1% ή λιγότερο, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, όπως μετριέται από την Εταιρία με μέθοδο και τρόπο της απολύτου επιλογής της, χωρίς τη δυνατότητα αμφισβήτησης της μεθοδολογίας αυτής. Ο χρόνος διακοπής μετριέται μετά από την κοινοποίηση από τον πελάτη προς την Εταιρία της μη λειτουργίας των υπηρεσιών που λαμβάνει, μέσω του συστήματος ενημέρωσης της Εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας colorfishgr@gmail.com. Εάν είναι αδύνατη η πρόσβαση του πελάτη στην εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (αδυναμία αποστολής email δηλαδή), τότε η ενημέρωση πρέπει να γίνει με τηλεφωνική προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Εταιρίας (στον αριθμό 697-5697-007). Μετά τη λήψη της επικοινωνίας και επιβεβαίωσης του προβλήματος, οι διαχειριστές της Εταιρίας θα καθορίσουν, εάν αυτό είναι εφικτό, το τέλος του χρόνου διακοπής.
Εάν η μέση απώλεια πακέτων υπερβεί το 1%, η Εταιρία  θα παρέχει πίστωση στον πελάτη σε μορφή χρόνου συνδρομής της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακα:

Πιστώσεις για υπηρεσίες Web Hosting και DNS

Σε περίπτωση που:
α)ο Webserver, ο Database Server, ο Τεχνολογικός Εξοπλισμός ή οι Υποδομές του Data Center που φιλοξενείται το (ή τα)  site σας είναι διαθέσιμα λιγότερο από 99,9% στο διάστημα ενός ημερολογιακό μήνα, ή
β)αν η παροχή δικτύου στο Data Center που φιλοξενείται το (ή τα) site σας είναι διαθέσιμη λιγότερο από 100%, η Εταιρία θα πιστώσει το πακέτο hosting σας με δωρεάν χρόνο φιλοξενίας ως εξής:
Μηνιαία λειτουργία | Πίστωση
97% με 99.9% | Πίστωση 25%
96.9% και κάτω | Πίστωση 50%
Οι πιστώσεις αφορούν μόνο το μέγεθος της μηνιαίας αξίας που καταβάλλεται σαν αντίτιμο των συγκεκριμένων υπηρεσιών και δεν αφορούν τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύπτουν από τη μη διαθεσιμότητά τους ή την μερική ή ολική απώλεια δεδομένων. Οι πιστώσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, μετρώντας 24-ώρες τη ημέρα σε έναν ημερολογιακό μήνα, με τη μέγιστη πίστωση να μην υπερβαίνει το 50% της μηνιαίας χρέωσης υπηρεσιών για τον εν λόγω μήνα.
Η πίστωση εφαρμόζεται σε 60 ημέρες από την ημέρα και ώρα κατάθεσης του αιτήματος και εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός 6 ωρών από τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα μη διαθεσιμότητας. Η πίστωση αυτής της μορφής είναι η αποκλειστική αποζημίωση σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας, προσωρινής ή μεγαλύτερης, την μερική ή ολική απώλεια δεδομένων που βρίσκονταν αποθηκευμένα στο σέρβερ που παρείχε τις υπηρεσίες προς τον πελάτη.

Περιορισμοί

Ο Πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα του ιστοχώρου του που προκαλείται ή συνδέεται με:
 • α. περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δραστηριότητες κυβερνητικές της Ελληνικής ή ξένης χώρας, πόλεμος, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, ένοπλης σύγκρουσης, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, της διακοπής ή της καθυστέρησης στη μεταφορά, απρόσιτη ή διακοπή ή καθυστέρηση στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεις χάκερ ή ιών, αποτυχία του λογισμικού τρίτων (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό του λογισμικού ecommerce, πυλών πληρωμής, συνομιλίας, στατιστικών ή ελεύθερων scripts) ή ανικανότητα να ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.
 • β. Προγραμματισμένης ή επείγουσας συντήρησης και βελτίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρίας σε επίπεδο λογισμικού ή υλικού
 • γ. Θέματα σχετικά με την DNS, FTP, POP, IMAP ή SMTP πρόσβαση πελατών
 • δ. Ψεύτικες αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων της Εταιρίας
 • ε. Πράξεις ή παραλείψεις του πελάτη (ή με άλλες πράξεις ή παραλείψεις που εγκρίνονται από τον πελάτη), συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των ακόλουθων: της προσαρμογής ή της επέμβασης σε scripts (π.χ. CGI, Perl, HTML, ASP, κ.λπ..), της χρήσης μη νόμιμου λογισμικού, της χρήσης λογισμικού σε δοκιμαστικές εκδόσεις, οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής μεταχείρισης ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων της Εταιρίας και των διατάξεων της αποδεκτής πολιτικής χρήσης.
 • στ. Παράδοση ή μετάδοση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή webmail
 • ζ. Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη. Η Εταιρία δεν είναι αρμόδια για τους browsers ή τους DNS οι οποίοι μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον Πελάτη. Επίσης η Εταιρία δεν είναι αρμόδια για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον παροχέα που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η Εταιρία θα εγγυηθεί μόνο εκείνες τις περιοχές που είναι υπό έλεγχο της, δηλαδή: τους servers, τους δρομολογητές των servers και την σύνδεση αυτών με το Διαδίκτυο.

Ορισμοί αμοιβών πρόσβασης

Η αμοιβή πρόσβασης για τους πελάτες με πακέτα Shared Hosting είναι το μηνιαίο τέλος βασικής πρόσβασης που καταβάλλεται από τον πελάτη για το πακέτο, στο όριο μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπεται κάθε μήνα, χωρίς πρόσθετη δαπάνη, αποκλείοντας τις αμοιβές οργάνωσης, για πρόσθετες υπηρεσίες, για τον server ή άλλους τύπους επιλογών, όπως πρόσθετες διευθύνσεις IP, ωριαίες δαπάνες υποστήριξης, κλπ.

Αναπόσπαστα μέρη Όρων Χρήσης

Οι παρακάτω σελίδες είναι αναπόσπαστα μέρη των όρων χρήσης του colorfish.gr και των υπηρεσιών που αυτό αποδίδει στους χρήστες/ πελάτες του. Σας συνιστούμε να τις δείτε και να τις κατανοήσετε στο σύνολό τους πριν την οποιαδήποτε επικοινωνία ή συνεργασία με το colorfish.gr

 1. Όροι Χρήσης και Ιδιωτικό Απόρρητο
 2. Ειδικοί Όροι Χρήσης
 3. Πολιτική Απορρήτου
 4. Πολιτική Cookies

ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2022-07-19 και ώρα 11:10